Tithiana

42 teksty – auto­rem jest Tithiana.

Niena­wiść i pożąda­nie są siłą, której nie wyz­wa­la we mnie miłość. Miłość jest raczej słod­kim uczu­ciem szczęścia i ulegości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2011, 21:01

Umysł mój- la­biryn­tem mrocznych wspomnień,
w którym nieus­tannie się gubię.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2011, 22:57

Ko­bieta to nie tyl­ko sam miód, ale też od­ro­bina jadu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2011, 23:04

Na­jok­rutniej­sze ludzkie dra­maty tak jak naj­piękiej­sze ro­man­se - roz­gry­wają się w ab­so­lut­nej ciszy... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 sierpnia 2011, 13:17

Do­piero z cza­sem, gdy przy­pomi­nam so­bie frag­menty tych.. trauma­tycznych wspom­nień... do­ciera do mnie, że jak połączyć wszys­tkie szczegóły w całość, wszys­tkie fak­ty... wte­dy do­biega do mnie przebłysk myśli, że to co On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2011, 13:06

Zdra­da.. Tak nie­chciana i tępiona przez nas... ale w każdym ra­zie sa­mi jes­teśmy so­bie win­ni... Bo­wiem zdradza­my z poczu­cia bra­ku spełnienia się w każdym as­pekcie w obec­nym związku. Zdra­da jest poszu­kiwa­niem spełnienia i zas­po­kaja­niem prag­nień i żądz. Czyż nie każdy z nas te­go pot­rze­buje? ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lipca 2011, 18:18

[...] I tym się różni­my, Kocha­nie. Ja dla miłości jes­tem w sta­nie zro­bić na­wet to, cze­go Two­je umiłowa­nie praw­dy Ci zab­ra­nia. Jes­tem w sta­nie wyp­rzeć się mo­jej miłości do Ciebie w imię zacho­wania jej w ta­jem­ni­cy. Prze­cież nasze ser­ca i tak znają prawdę i to całko­wicie wystarczy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2011, 16:40

Ktoś mi kiedyś po­wie­dział,
że to nie ludzie, czy mu­ry nas og­ra­niczają,
lecz - włas­na wyobraźnia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2010, 16:04

Zas­tanów się le­piej dob­rze,
za­nim znów wy­powiesz słowo nig­dy.
Wszechświat reagu­je bo­wiem na nie w spe­cyficzny sposób,
trak­tując na opak Two­je życzenie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 września 2010, 15:59

Co z te­go, że kocham, jeśli nie jes­tem kochana?!
To zu­pełnie jak­bym je­dynie egzys­to­wała, a nie żyła... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 września 2010, 22:34

Tithiana

Tithiana

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność